กระดาษทําผิวกล่อง (Liner Board)
กระดาษทําผิวกล่องในท้องตลาดอาจมีชื่อเรียกที่หลากหลาย แล้วแต่ผู้ผลิตกระดาษแต่ละรายจะกําหนด โดยมีความแตกต่างที่คุณภาพ และลักษณะที่ปรากฎเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ประเภทใหญ่ ได้ 4 ประเภท

กระดาษทําผิวกล่องสีขาว (KS)
กระดาษทําผิวกล่องสีขาวจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า ที่มีความต้องการใช้งานกล่องที่เน้นความแข็งแรงควบคู่ไปกับความสวยงาม ในด้านการพิมพ์มีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 170 กรัมต่อตารางเมตร

กระดาษทําผิวกล่องสีเหลืองทอง (KA)
กระดาษทําผิวกล่องสีเหลืองทอง เป็นกระดาษที่เน้น ไปที่ความแข็งแรงในการผลิตกล่องที่ต้องการความสามารถในการเรียงซ้อนและรับน้ำหนัก
สีเหลืองทองที่โดดเด่น เป็นสีที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ในกลุ่มลูกค้าในเอเซีย เนื่องจากในความเชื่อของชาวจีนจะถือว่าสีเหลืองทองดังกล่าวเป็นสีที่เป็นมงคล มีน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่ 125, 150, 185 จนถึง 230 กรัมต่อตารางเมตร

กระดาษทําผิวกล่องสีธรรมชาติ (KI)
กระดาษทําผิวกล่องสีธรรมชาติ เป็นกระดาษที่เน้นในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้งานในการกลุ่มสินค้า ที่ต้องการความสามารถในการรับแรงได้ในระดับหนึ่ง สีที่เป็นสีอ่อนเป็นธรรมชาติ ทําให้งานพิมพ์บนกล่องมีความโดดเด่นสวยงาม มีน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่ 125, 150 และ 185 กรัมต่อตารางเมตร

กระดาษทําลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
เป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติในด้านความแข็งแรงเมื่อนํามาทําลอนกระดาษ และมีความสามารถ ในการดูดซึมน้ำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้การติดกาวบนเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator Machine) เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถเดินเครื่องได้ด้วยความเร็วสูงได้ มีน้ำหนักมาตรฐานที่ 125 กรัมต่อตารางเมตร