โดยทั่วไปกระดาษที่ใช้ในการทํากล่องกระดาษลูกฟูก จะมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ

1.  กระดาษทําผิวกล่อง (Liner Board)

2. กระดาษทําลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)